سفر شمال تابستان سال92

روز یکشنبه سوم  شهرویور ظهر حرکت کردیم همه چی را اماده کرده بودم دیگه شوری از دو ساعت زودتر از سر کار امده بود و رفته بود ماشین سرویس کرده بود و حدود ساعت دو امد خونه و حرکت کردیم به سمت خونه مامان اینا مامان اینا هم اماده بودن یه چایی خوردیم و حرکت کردیم ساعت حدود نه بود که رسیدیم تهران یه سوییت گرفتیم و شب را تهران موندیم مامان عدس پلو درست کرده بود شام را که خوردیم یه کم نشستیم به گفتن و خندین و بعد رفتیم توی پارکی که روبروی سوئیت بود تاب بازی کردیم 

صبح ساعت پنج راه افتادیم تا توی ترافیک تهران گیر نیفتیم از جاده چالوس رفتیم و هر جا جای دیدنی بود نگه میداشتیم و از مناظر و ابشارها لذت میبردیم ظهر چالوس بودیم و خیلی هوا داغ و شرجی بود داشتم از گرما و شرجی بودن هوا هلاک میشدم زیر یه الاچییق چادر زدیم و ناهار املت اماده کردیم و خیلی چسبید و بعد از خوردن ناهار و نشستن کنار دریا و تهیه فیلم و عکس و قدم زدن حرکت کردیم به طرف نمک ابرود  رسیدیم به نمک ابرود و رفتیم تلکابین و خیلی منظره ها و جنگل ها قشنگ بود و کلی عکس و فیلم گرفتیم و از مناظر لذت بردیم هوای نمک ابرود بهتر از چالوس بود و خنک تر بود شب را کنار دریا موندیم و بعد شام جوجه درست کردیم و بعد چادر زدیم و خوابیدم و صبح حدود ساعت نه  رفتیم و با بابا و شوری و خواهرا همه گی توی اب حدود ها ظهر بود که نیروی انتظامی امد گفت باید جدا شین و هر کدوم برین توی قست خودتون اخه قسمت مردا و زنها پرده نصف و نیمه داشت و ما فکر نمیکردیم اینا پرده ها قسمت جدا شده است وقتی رفتیم اون قسمت دیدیم برای شنا مناسب تر حسابی شنا کردیم وقتی امدیم دیدم بابا دستش را با یه تکه پارچه بسته گفتیم چی شده گفت وقتی میخواسته شنا کنه خورده زمین مچ دستش خوده توی زمین و الان خیلی درد میکنه خلاصه خیلی ناراحت شدیم و بازم فکر کردیم یه کم کوفته شده توی الاچیق کنار ساحل ناهارمون که کنسرو لوبیا و و ماهی بود خوردیم و حدود ساعت سه راه افتادیم طرف رامسر و رسیدیم به ویلایی که از قبل رزرو کرده بودیم و رفتیم حمام دوش گرفتیم و بعد از دوش گرفتن بابا و شوری رفتن دست بابا را نشون بدن و ما هم لباس ها مون را شستیم و رفتیم با خواهرا و مامان قدم زدیم و لب دریا رفیم و از مناظر لذت بردیم وقتی امدیم خونه هنوز بابا اینا نیمده بودن ما هم شام کته گوجه درست کردیم و همون موقع بود که بابا اینا امدن بابا از دستش گچ کرفته بود و متاسفانه یکی از استخوانهای مچ دستش شکسته بود و باید عمل میشد ولی بدون عمل گچ گرفته بودن ما هم خیلی ناراحت بودیم ولی بابی میگفت ناراحت نباشین و برین بگردین و تفریح کنین  

ما هم گفتیم باشه و ته دلم خیلی نگران بودم روز بعد دیگه با یه ماشین جاهای دیدنی رامسر را دیدم  جنگل دالخالی مارکوه بعد امدیم رفتیم رستوران ناهار کباب کوبیده خوردیم بعد یه کم استراحت رفتیم  روستای جواهر ده مسیر روستای جواهر ده خیلی قشنگ بود یه ابشار خیلی قشنگ هم توی مسیر بود توی روستای جواهر ده از دهنمون بخار میامد و هواش سرد بود و اهالی لباس بافت زمستانی پوشیده بودن روستای جواهر ده یه ابشار قشنگ داشت اونجا ذرت کباب کردیم و از نان های محلی خریدم و خیلی توی اون هوای سرد چسبید بعد از روز بعد هم رفتیم ساحل دریا و یه جایی که طرح سالم سازی ساحل بود را انتخاب کردیم تا بتونیم شنا کنیم این بار خیلی اب پر جلبک و خزه بود و به اندازه دفعه قبل شنا مزه نداد ولی بازم خیلی خوب بود بعد از شنا از مغازه سبزی اماده خریدیم و ظهر اش رشته درست کردیم و بعد از ناهار یه چرت زدیم و بعد بابا رفت امتحان کنه ببینه با گچ دستش میتونه رانندگی کنه یا نه دید نمیشه امد اصرار رو اصرار که اگه گچ نباشه می تونم رانندگی کنم ما هم هر چی بهش گفتیم تروخدا گچ دستت را باز نکن گوشش بدهکار نبود و بالاخره گچ دستش را باز کرد ولی با دست باز هم نتونست رانندگی کنه بابا میگفت به عمو زنگ بزنیم تا بیاد دنبالمون ولی من و مامان و خواهرا مخالف بودیم و تصمیم بر این شد همه با یه ماشین بیایم خونه و ما ماشینمون را سپردیم به همکارهای شوری و قرار شد یکشنبه هفته دیگه بلیت اتوبوس بگیریم بریم رامسر از اونجا ماشین را برداریم و بریم تهران برای دکتر ابن سینا

دیگه عصر همون روز رفتیم لب دریا و شام را ساحل خوردیم و برگشتیم و خوابیدم و وسایل را صبح پاشدیم جمع کردیم  باید ویلا را ساعت ده تحویل میدادیم سفر تا این جاش با وجود مشکلاتی که برامون پیش امده بود  خوب بود و به بگو بخند و دور هم بودن گذشت

ساعت نه و نیم بود که حرکت کردیم و رسیدم به لاهیجان طرفهای ساعت دوازده بود یه رفتیم یه جایی داخل پارکینگ ماشین را پارک کردیم و رفتیم مناظر را تماشا کردیم و از مزرعه های چای و کلبه های روستایی خیلی قشنگ بود و بعد از پارک امدیم بیرون رفتیم یه جای دیگه کنار یه ابشار بود و سکو سکو روی کوه درست کرده بودن اونجا نشستیم برای ناهار مامان صبح برنج اماده کرده بود و قرار شد که من و همسری  بریم مرغ بگیریم که جوجه درست کنیم مامان اینا نشستن من و همسری هم رفتیم برای خرید که مامان زنگ زد تا امدم گوشیم را از بین اون همه وسیله توی کیفم بردارم مامان قطع کرده دوباره من گوشی بابا را گرفتم دیدم گوشی خاموش گوشی مامان را گرفتم گفت به جای مرغ کباب یا جوجه اماده بخرین ما هم گفتیم باشه اول رفتیم یه مقدار کلوچه خریدیم و بعد کباب خردیم و رفتیم به بابا گفتم گوشیت چرا خاموش گفت نه خاموش نیست توی ماشین ما نگران شدیم رفتیم توی ماشین را نگاه کردیم دیدم ای وای من دو تا کیفهای خواهرام که حاوی چهل هزار تومان پول موبایل بابام و خواهرم و یه مقدار لباس و اتو را از توی ماشین دزد زده و متوجه شدیم که این کار توی پارکینگ انجام شده دیگه شروع به حرکت کردیم همه دپرس شده بودیم ولی بابام بهمون دلداری میداد دیگه راه افتادیم که بیام طرف خونه از مسیر قزوین رفتیم و رفتیم همدان توی همدان شب را کنار ارامگاه بابا طاهر موندیم روز بعد ارامگاه باباطاهر و بوعلی را دیدم و به طرف غار حرکت کردیم توی همدان به یه بیمارستان رفتیم که دوباره دست بابا را گچ بگیریم گفت باید عمل بشه ما هم گفتیم برمیگردیم شهر خودمون

غار 58کیلومتر از همدان فاصله داشت وقتی رفتیم بلیط را دوازده ظهر گرفتیم نوبتمون ساعت هشت و نیم بود که دیگه رفتیم زیر انداز انداختیم و وسایل را اماده کردیم و ناهار خوردیم

که یه دفعه من دیدم دست بابا سیاه شده از شدت ضربه به دستش بعد دلم گرفت و نگران شدم و یه کم گریه کردم که دیگه همه گفتن گریه نکن تا سفر بهمون خوش بگذره منم ارام شدم و دوباره شروع کردیم به گفتن و خندیدن دیگه ساعت هشت و نیم رفتیم غار صحنه های خیلی جالب و دیدنی مامانم که خیلی خوشش امده بود

هوای داخل غار شانزده درجه بود و ادم یه کم سردش میشد صبح بعد از خوردن صبحانه حرکت کردیم و ساعت 5 رسیدیم به شهرمون از همون راه بابا را بردیم بیمارستان که دکتر گفت پوست دستش کمی خراش برداشته که باید این خراش ها خوب بشن تا موقعی که میخوان عمل کنن عفونت نکنه و گفت برو پیش یه دکتر پوست بابا رفت پیش یه دکتر پوست و بهش پماد و دارو داد تا خراشهای پوستش خوب بشه بعد بره عمل کنه

سفر پر از حادثه ای  بود ولی با این وجود بهمون خوش گذشت از مناظر از جمع خانوادگی و بگو بخند و شوخی و شنا حسابی لذت بردیم

 بالاخره تموم شد 

/ 1 نظر / 2 بازدید
صنم

ایشالا دست باباتم بزودی زود خوب شه طفلک اول سفری اونطوری شده حتما هر لحظه هم درد داشته